XXXVIII Konkurs Recytatorski im. Antoniny Zachary-Wnękowej

Tegoroczny XXXVIII Konkurs Recytatorskiej im. Antoniny Zachary-Wnękowej odbędzie się w Rabce-Zdroju 29 maja 2024 r. w Teatrze Lalek „Rabcio” przy ul. Orkana 3C.

Post thumbnail image

Tegoroczny XXXVIII Konkurs Recytatorskiej im. Antoniny Zachary-Wnękowej odbędzie się w Rabce-Zdroju 29 maja 2024 r. w  Teatrze Lalek „Rabcio” przy ul. Orkana 3C. Organizatorami wydarzenia są:  Burmistrz Rabki-Zdroju,  Kolegium Redakcyjne wydania dzieł A. Zachary-Wnękowej, - Muzeum im. Wł. Orkana, Teatr „Rabcio” i Centrum Kultury, Sportu i Promocji, a partnerami Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej, Gorczański Oddział Związku Podhalan, Szkoła Podstawowa w Ponicach im. Antoniny Zachary Wnękowej oraz Fundacja Rozwoju Regionu Rabka.

Cele konkursu to uczczenie pamięci wybitnej poetki, zainteresowanie dzieci i młodzieży twórczością A. Zachary-Wnękowej, popularyzacja twórczości poetów góralskich, zainteresowanie uczniów pięknem gwary góralskiej, a także zainteresowanie uczniów kulturą słowa. Warunkiem udziału jest złożenie  karty uczestnictwa w biurze Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Rabce-Zdroju,  34-700 Rabka-Zdrój, ul. Chopina 17 (tel. 0-18/2676626) lub przesłania na adres rabkamok@wiknet.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 maja 2022r.  i przygotowanie dwóch wierszy autorstwa poetów związanych z regionem Podhala, w tym jeden obowiązkowo Antoniny Zachary-Wnękowej. Uczestnicy prezentujący poezję w gwarze, zobowiązani są do występu w stroju regionalnym.

W ramach Konkursu Recytatorskiego po raz pierwszy odbędzie się Konkurs Plastyczny.

Cele Konkursu Plastycznego to: uczczenie pamięci wybitnej poetki, zainteresowanie dzieci i młodzieży twórczością A. Zachary-Wnękowej, zainteresowanie uczniów twórczością plastyczną poetki. wzmacnianie wiary we własne możliwości, rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych, budzenie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi.

Warunkiem udziału jest złożenie karty uczestnictwa w biurze Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Rabce-Zdroju,  34-700 Rabka-Zdrój, ul. Chopina 17 (tel. 0-18/2676626) lub przesłania na adres rabkamok@wiknet.pl  w nieprzekraczalnym terminie do dnia   17.05.2024 r.    Wysłanie lub złożenie osobiście na adres Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Rabce-Zdroju pracy plastycznej związanej z twórczością poetki.

 

XXXVIII KONKURS RECYTATORSKI im. Antoniny Zachary-Wnękowej

Rabka-Zdrój, 29 maja 2024 r.

 

REGULAMIN KONKURSU

1. ORGANIZATORZY:

- Burmistrz Rabki-Zdroju,

- Muzeum im. Wł. Orkana w Rabce-Zdroju,

- Teatr „Rabcio” w Rabce-Zdroju

- Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Rabce-Zdroju.

- Kolegium Redakcyjne wydania dzieł A. Zachary-Wnękowej.

 

2. PARTNERZY:

- Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej w Rabce-Zdroju,

- Gorczański Oddział Związku Podhalan w Rabce-Zdroju,

- Szkoła Podstawowa w Ponicach im. Antoniny Zachary Wnękowej,

- Fundacja Rozwoju Regionu Rabka

 

3. CEL KONKURSU:

 - uczczenie pamięci wybitnej poetki,

 - zainteresowanie dzieci i młodzieży twórczością A. Zachary-Wnękowej,

 - popularyzacja twórczości poetów góralskich,

 - zainteresowanie uczniów pięknem gwary góralskiej,

 - zainteresowanie uczniów kulturą słowa,

 

4. WARUNKI UDZIAŁU:

- złożenie karty uczestnictwa w biurze Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Rabce-Zdroju,

 34-700 Rabka-Zdrój, ul. Chopina 17 (tel. 0-18/2676626) lub przesłania na adres rabkamok@wiknet.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia   17.05.2024 r.

- przygotowanie dwóch wierszy autorstwa poetów związanych z regionem Podhala, w tym jeden obowiązkowo Antoniny Zachary-Wnękowej,

- uczestnicy prezentujący poezję w gwarze, zobowiązani są do występu w stroju regionalnym,

 

5. KATEGORIE KONKURSU: literacka, gwarowa

a. Szkoły Podstawowe:

- klasy 1-4

- klasy 5-8

b. Szkoły ponadpodstawowe ( licea, technika, szkoły zawodowe)

Każda szkoła może być reprezentowana maksymalnie przez trzech uczestników.

Organizatorzy sugerują przeprowadzenie eliminacji szkolnych.

 

6. TERMIN KONKURSU:

 

29 maja 2024 r. /środa/ -  godz. 9.00 – przesłuchania konkursowe - Teatr „Rabcio” ul. Orkana 3 c

 

7. KOMISJA KONKURSOWA – oceniająca recytatorów

    Organizatorzy powołują dwie Komisje Konkursowe, która dokonają oceny prezentacji,

    przyznają nagrody, wyróżnienia i sporządzą protokoły końcowe.

    Decyzje Komisji są ostateczne.

 

8. OCENA

    Komisja Konkursowa oceni  prezentacje recytatorskie wg następujących kryteriów:

- doboru repertuaru,

- interpretacji przedstawianych wierszy,

- ogólnego wyrazu artystycznego prezentacji.

 

10. NAGRODY w konkursie recytatorskim

a. każdy uczestnik Konkursu otrzyma okolicznościowy dyplom

b. w każdej kategorii wiekowej spośród uczestników konkursu wyłonieni zostaną laureaci I, II i III miejsca  oraz wyróżnień

c. zostaną przyznane nagrody specjalne:

- Burmistrza Rabki-Zdroju,

- Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju

- Fundacji Rozwoju Regionu Rabka,

- Dyrektora Muzeum im. Wł. Orkana,

- Dyrektora Teatru „Rabcio”,

- Dyrektor Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Rabce-Zdroju.

- Prezesa Stowarzyszenia Miłośników Kultury Ludowej

- Prezesa Gorczańskiego Oddziału Związku Podhalan

- Dyrektora Zespołu Szkół im. Antoniny Zachary-Wnękowej w Ponicach

 

11. Koszty związane z przyjazdem uczestnika na Konkurs pokrywa instytucja delegująca.

 

12. Klauzula dotyczącą autorskich praw majątkowych, wizerunku i danych osobowych.

a/  uczestnicy przenoszą nieodpłatnie na  organizatorów swoje autorskie prawa majątkowe do artystycznych wykonań zaprezentowanych podczas Konkursu, w celu ich wykorzystania w sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo na następujących polach eksploatacji: utrwalenia we wszelkich możliwych formach jak fotografia, audio, video; zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu; wprowadzenia do pamięci komputera oraz sieci Internet; publicznego odtwarzania i wyświetlania; nadawania bezprzewodowego, przewodowego, satelitarnego oraz reemisji i retransmisji

b/. uczestnicy Konkursu udzielają także zezwolenia na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego za pomocą wszelkich technik fotograficznych i nagraniowych w związku z udziałem  w Konkursie

c/. uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatorów na potrzeby organizacji Konkursu oraz zgodnie z celami statutowymi organizatorów Konkursu (w tym na umieszczenie ich na stronach internetowych).

 

KONKURS PLASTYCZNY W RAMACH XXXVIII KONKURSU RECYTATORSKIEGO

im. Antoniny Zachary-Wnękowej Rabka-Zdrój, 29 maja 2024 r.

 

REGULAMIN KONKURSU

1. ORGANIZATORZY:

- Burmistrz Rabki-Zdroju,

- Muzeum im. Wł. Orkana w Rabce-Zdroju,

- Teatr „Rabcio” w Rabce-Zdroju

- Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Rabce-Zdroju.

- Kolegium Redakcyjne wydania dzieł A. Zachary-Wnękowej.

 

2. PARTNERZY:

- Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej w Rabce-Zdroju,

- Gorczański Oddział Związku Podhalan w Rabce-Zdroju,

- Szkoła Podstawowa w Ponicach im. Antoniny Zachary Wnękowej,

- Fundacja Rozwoju Regionu Rabka

 

3. CEL KONKURSU:

 - uczczenie pamięci wybitnej poetki,

 - zainteresowanie dzieci i młodzieży twórczością A. Zachary-Wnękowej,

 - zainteresowanie uczniów twórczością plastyczną poetki.

- wzmacnianie wiary we własne możliwości,

- rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych,

- budzenie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi.

 

4. WARUNKI UDZIAŁU:

- złożenie karty uczestnictwa w biurze Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Rabce-Zdroju,

 34-700 Rabka-Zdrój, ul. Chopina 17 (tel. 0-18/2676626) lub przesłania na adres rabkamok@wiknet.pl

w nieprzekraczalnym terminie do dnia   17.05.2024 r.

- wysłanie lub złożenie osobiście na adres Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Rabce-Zdroju pracy plastycznej związanej z twórczością poetki.

 

5.  KATEGORIE KONKURSU: plastyczna

a. Szkoły Podstawowe:

- klasy 1-4

- klasy 5-8

b. Szkoły ponadpodstawowe ( licea, technika, szkoły zawodowe)

c. Każda szkoła może być reprezentowana maksymalnie przez trzech uczestników.

Każda osoba biorąca udział w konkursie może zaprezentować jeden projekt.

d. Prace należy opatrzyć kartą informacyjną zamieszczoną na odwrocie, zawierającą dane: imię

 i nazwisko oraz wiek autora, telefon kontaktowy.

e. Prace złożone do konkursu nie będą zwracane autorom.

f. Organizatorzy sugerują przeprowadzenie eliminacji szkolnych.

 

6. TERMIN I WARUNKI KONKURSU:

 

17 maja 2024 r. /piątek/– prace można złożyć osobiście lub przesłać na adres Centrum Kultury – decyduje data stempla pocztowego.

- W konkursie oceniane będą prace wykonane w dowolnej technice plastycznej. Format zgłaszanych prac musi być wykonany w formacie A3.

- Nagrodzone prace zostaną wyeksponowane w dniu 29.05.2024 r. w Teatrze Lalek „Rabcio” podczas Konkursu Recytatorskiego

 

7. KOMISJA KONKURSOWA – oceniająca nadesłane prace.

- Organizatorzy powołają Komisje Konkursową, która dokonają oceny prac, przyzna nagrody, wyróżnienia

i sporządzą protokół końcowy. Komisja dokona oceny nadesłanych prac, które zostaną zaprezentowane

w Teatrze Lalek „Rabcio” w dniu 29.05.2024 r.

- Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo ostatecznego ustalenia liczby nagród w zależności od ilości i poziomu prac.

- Prace dostarczone po terminie lub wykonane niezgodnie z regulaminem zostaną odrzucone.

- Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo ostatecznego ustalenia liczby nagród w zależności od ilości i poziomu prac

- Decyzje Komisji są ostateczne.

 

8. OCENA

    Komisje Konkursowe ocenią  prezentacje recytatorskie wg następujących kryteriów:

      - sposobu i interpretacji nawiązania w pracy do twórczości A.Z. Wnękowej,

- ogólnego wyrazu artystycznego przedstawionej pracy plastycznej,

- praca konkursowa musi być wykonana w formacie A3,

- Komisja Konkursowa dokona oceny prac uwzględniając  zgodność pracy z tematem, pomysłowość ,   oryginalność, walory artystyczne, estetykę wykonania, stopień trudności wykonania.

 

9. NAGRODY w konkursie plastycznym

a. każdy uczestnik Konkursu otrzyma okolicznościowy dyplom

b. w każdej kategorii wiekowej spośród uczestników konkursu wyłonieni zostaną laureaci I, II i III miejsca  oraz wyróżnień

c. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe.

d. zostaną przyznane nagrody specjalne:

- Burmistrza Rabki-Zdroju,

- Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju

- Fundacji Rozwoju Regionu Rabka,

- Dyrektora Muzeum im. Wł. Orkana,

- Dyrektora Teatru „Rabcio”,

- Dyrektor Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Rabce-Zdroju.

- Prezesa Stowarzyszenia Miłośników Kultury Ludowej

- Prezesa Gorczańskiego Oddziału Związku Podhalan

- Dyrektora Zespołu Szkół im. Antoniny Zachary-Wnękowej w Ponicach

 

10. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

- Ogłoszenie wyników Konkursu Plastycznego odbędzie się 29.05.2024 r. podczas ogłoszenia wyni-ków

Konkursu Recytatorskiego.

 

11. Koszty związane z przyjazdem uczestnika na Konkurs pokrywa instytucja delegująca.

Karta_zgłoszenia_XXXVIII KONKURS PLASTYCZNY.odt - POBIERZ

Karta_zgłoszenia_XXXVIII KONKURS RECYT ZACHARY-WNĘKOWEJ.odt - POBIERZ