Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://centrum-kultury.rabka.pl/

Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Rabce-Zdroju zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do
strony internetowej Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Rabce-Zdroju.

 • Data publikacji strony internetowej:
  2023-03-09.

 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:
  2023-03-09.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia:
2023-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji:
2023-03-31.

Skróty klawiaturowe

Na stronie mona korzystać ze standardowych skrutów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest
Bolesław Bara,
rabkamok@wiknet.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu
18 267 66 26. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Biuro - Amfiteatr

Chopina 17

34-700, Rabka


Parking

 • Nie mamy wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Parking jest bezpłatny.
 • CKSiP nie posiada parkingu z miejscami dla osób niepełnosprawnych. Miejsca takie znajdują się na parkingach w pobliżu: przy restauracji Zdrojowej, przy Uzdrowisku Rabka oraz przy galerii handlowej Gazda.

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.

Wejście do budynku

 • Biuro CKSiP znajduje się w budynku przy Amfiteatrze. Na teren Amfiteatru prowadzi 3 wejścia: główne z deptaku ma schody i pochylnie, dwa boczne bez stopni: od Restauracji Zdrojowej i od ul. Chopina. Biuro mieści się po prawej stronie sceny amfiteatru.
 • Wejście jest na poziomie gruntu. Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku.
 • Przestrzeń manewrowa przed wejściem wynosi 210 centymetrów.
 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
 • Otwierają się na zewnątrz.
 • Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.
 • Drzwi mają wygodną i ergonomiczną klamkę.
 • Szerokość otworu wejściowego wynosi 100 centymetrów.

Przestrzeń za wejściem

 • Za wejściem jest przedpokój, szerokości 170 cm i długości 260 cm. Za wejściem po prawej stronie są drzwi do biura. Na przeciwko jest wejście do sali prób, gdzie odbywają się zajęcia.
 • Przestrzeń jest zazwyczaj cicha i spokojna.
 • Punkt obsługi znajduje się w pomieszczeniu biura.

Ciągi poziome

 • Wszystkie pomieszczenia znajdują się na tym samym poziomie i na jednej kondygnacji, nie dotyczy wejścia i przestrzeni za wejściem.
 • Wszystkie korytarze są dostępne.

Pomieszczenia

 • Około 50% pomieszczeń jest dostępnych dla osób na wózkach.

Łazienka

 • W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się po lewej stronie sceny. Prowadzi do niej osobne wejście.
 • Drzwi otwierają się na zewnątrz.
 • Drzwi łatwo pozostają w pozycji otwartej.
 • Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku do łazienki.
 • Drzwi do budynku z toaletami otwiera się przez automat na monety 2-złotowe. Podczas imprez w amfiteatrze drzwi są otwarte i wstęp jest bezpłatny.
 • Szerokość otworu wejściowego wynosi 90 centymetrów.
 • Pochwyty są po obu stronach ustępu.

Aplikacje mobilne

Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Rabce-Zdroju nie posiada aplikacji mobilnych.

Dodatkowe informacje