XXXVII Konkurs Recytatorski im. Antoniny Zachary-Wnękowej

Tegoroczny XXXVII Konkurs Recytatorski im. Antoniny Zachary-Wnękowej odbędzie się w siedzibie Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju 26 maja.

Plakat do konkursu. Informacje o konkursie. Po prawej stronie postać poetki ze starej czarno-białej fotografii: młoda kobieta w czarnej sukni z białym kołnierzykiem stoi przy pulpicie trzymając otwartą książkę.

Organizatorami konkurs są: Burmistrz Rabki-Zdroju, Kolegium Redakcyjne wydania dzieł A. Zachary-Wnękowej, Muzeum im. Wł. Orkana, Teatr „Rabcio” i Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Rabce-Zdroju. Partnerami: Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej, Związek Podhalan Oddział Gorczański i Szkoła Podstawowa w Ponicach im. Antoniny Zachary Wnękowej i Fundacja Rozwoju Regionu Rabka. Celem konkursu jest uczczenie pamięci wybitnej poetki oraz zainteresowanie dzieci i młodzieży jej twórczością, popularyzacja twórczości innych poetów góralskich, zainteresowanie uczniów pięknem gwary góralskiej i kulturą słowa. Konkurs zostanie rozegrany w kategoriach: szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe oraz tematycznych (kat. literacka i gwarowa).

Warunkiem udział w konkursie jest złożenie karty uczestnictwa w biurze Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Rabce-Zdroju, 34-700 Rabka-Zdrój, ul. Chopina 17 (tel. 0-18/2676626) lub przesłania na adres rabkamok@wiknet.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.05.2023 r.  Przygotowanie dwóch wierszy autorstwa poetów związanych z regionem Podhala, w tym jeden obowiązkowo Antoniny Zachary-Wnękowej. Uczestnicy prezentujący poezję w gwarze, proszeni są do występu w stroju regionalnym.

Regulamin

1. Organizatorzy:

 • Burmistrz Rabki-Zdroju

 • Kolegium Redakcyjne wydania dzieł A. Zachary-Wnękowej,

 • Muzeum im. Wł. Orkana w Rabce-Zdroju,

 • Teatr „Rabcio” w Rabce-Zdroju,

 • Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Rabce-Zdroju

2. Partnerzy:

 • Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej w Rabce-Zdroju,

 • Związek Podhalan Oddział Gorczański w Rabce-Zdroju,

 • Szkoła Podstawowa w Ponicach im. Antoniny Zachary Wnękowej,

 • Fundacja Rozwoju Regionu Rabka

3. Cel Konkursu:

 • uczczenie pamięci wybitnej poetki,

 • zainteresowanie dzieci i młodzieży twórczością A. Zachary-Wnękowej,

 • popularyzacja twórczości poetów góralskich,

 • zainteresowanie uczniów pięknem gwary góralskiej,

 • zainteresowanie uczniów kulturą słowa.

4. Warunki udziału:

 • złożenie karty uczestnictwa w biurze Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Rabce-Zdroju,  34-700 Rabka-Zdrój, ul. Chopina 17 (tel. 0-18/2676626) lub przesłania na adres rabkamok@wiknet.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia   19.05.2023 r.

 • przygotowanie dwóch wierszy autorstwa poetów związanych z regionem Podhala, w tym jeden obowiązkowo Antoniny Zachary-Wnękowej,

 • uczestnicy prezentujący poezję w gwarze, proszeni są do występu w stroju regionalnym,

5.      Kategorie konkursu: literacka i gwarowa.

a)     Szkoły Podstawowe:

 • klasy 1-4

 • klasy 5-8

b)     Szkoły ponadpodstawowe ( licea, technika, szkoły zawodowe)

Każda szkoła może być reprezentowana maksymalnie przez trzech uczestników w każdej kategorii

Organizatorzy sugerują przeprowadzenie eliminacji szkolnych.

6.      Terminy konkursu:

26 maja 2023 r. /piątek/ -  godz. 9.00 – przesłuchania konkursowe - Teatr „Rabcio” ul. Orkana 3 c

 7.      Komisja konkursowa

Organizatorzy powołują dwie Komisje Konkursowe, które dokonają oceny prezentacji, przyznają nagrody, wyróżnienia i sporządzą protokoły końcowe.

Decyzje Komisji są ostateczne.

8.      Ocena

Komisje Konkursowe ocenią  prezentacje wg następujących kryteriów:

 • doboru repertuaru,

 • interpretacji przedstawianych wierszy,

 • ogólnego wyrazu artystycznego prezentacji.

9. Nagrody:

a)     każdy uczestnik Konkursu otrzyma okolicznościowy dyplom

b)      w każdej kategorii wiekowej spośród uczestników konkursu wyłonieni zostaną laureaci I, II i III miejsca  oraz wyróżnień

c)      zostaną przyznane nagrody specjalne:

 • Burmistrza Rabki-Zdroju,

 • Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju

 • Fundacji Rozwoju Regionu Rabka,

 • Dyrektora Muzeum im. Wł. Orkana,

 • Dyrektora Teatru „Rabcio”,

 • Dyrektor Centrum Kultury, Sportu i Promocji w Rabce-Zdroju.

 • Prezesa Stowarzyszenia Miłośników Kultury Ludowej

 • Prezesa Gorczańskiego Oddziału Związku Podhalan

 • Dyrektora Zespołu Szkół im. Antoniny Zachary-Wnękowej w Ponicach

10.  Koszty

związane z przyjazdem uczestnika na Konkurs pokrywa instytucja delegująca.

11.  Klauzula

dotyczącą autorskich praw majątkowych, wizerunku i danych osobowych.

a)      uczestnicy przenoszą nieodpłatnie na  organizatorów swoje autorskie prawa majątkowe do artystycznych wykonań zaprezentowanych podczas Konkursu, w celu ich **wykorzystania w sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo na następujących polach eksploatacji: utrwalenia we wszelkich możliwych formach jak fotografia, audio, video; zwielokrotnienia na wszelkich nośnikach dźwięku i obrazu; wprowadzenia do pamięci komputera oraz sieci Internet; publicznego odtwarzania i wyświetlania; nadawania bezprzewodowego, przewodowego, satelitarnego oraz reemisji i retransmisji

b)      uczestnicy Konkursu udzielają także zezwolenia na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego za pomocą wszelkich technik fotograficznych i nagraniowych w związku z udziałem  w Konkursie

c)      uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatorów na potrzeby organizacji Konkursu oraz zgodnie z celami statutowymi organizatorów Konkursu (w tym na umieszczenie ich na stronach internetowych)